878.2km vẫn gần bên nhau

Đi học cách xa về nhà cũng xa cách :v