81.6km vẫn gần bên nhau

Mới đây đã 10 cũng là một thời gian khá dày để chúng ta gần nhau hơn.Lúc trước là bann bây giờ là vợ một sự thật rất bất ngờ.Thôi hãy để mọi chuyện là duyên số