69.6km vẫn gần bên nhau

Dẫu mai là ngày cuối cùng của cuộc đời thì anh vẫn yêu em nhiều hơn ngày hôm qua ❤️❤️