5.3km vẫn gần bên nhau

Khoảng cách là không xa nếu ta coi nhau là tất cả. Điện thoại hịn giúp ta có những bức ảnh bên nhau thật đẹp