5.2km vẫn gần bên nhau

Dù chỉ gặp anh một lần nhưng anh đã làm em nhớ rất nhiều nhớ rõ từng chút một