434.2km vẫn gần bên nhau

:3 Khi cả hai gặp nhau trong HPS team