4331km vẫn gần bên nhau

Tình yêu của chúng tôi từ đầu đã yêu xa, đứa Sài Gòn đứa Hà Nội và giờ đây đứa Sài Gòn đứa Nhật Bản. Duyên phận thật là điều kỳ diệu và yêu xa trở thành một điều gì đó lại kéo gần khoảng cách đem hai trái tim lại gần nhau hơn. Yêu xa chính là gửi nhớ thương theo mây theo gió.