421.2km vẫn gần bên nhau

Dù có cách xa vẫn luôn bên anh mong hết dịch để gặp lại anh