42.7km vẫn gần bên nhau

Khoảng cách không là gì, chỉ cần ta luôn hướng về nhau. Hãy luôn giữ gìn sức khỏe anh nhé!