4109.3km vẫn gần bên nhau

Dù đang ở hai nước khác nhau
Nhưng tình yêu cũng không vì khoảng cách địa lý mà thành trở ngại. Chúng ta sẽ bên nhau vì dù xa nhưng có vivo không là khoảng cách