35.4km vẫn gần bên nhau

Tuy xa mà gần tuy gần mà xa