319.7km vẫn gần bên nhau

Sa mạc còn có thể nở ?
Yêu xa thì có gì mà không thể ?