31.6km vẫn gần bên nhau

GĐ Đóm luôn mãi dõi theo, ủng hộ anh