257.2km vẫn gần bên nhau

Mọi thứ bắt đầu từ 3 năm trước và cách đây 3 tuần tôi đã cầu hôn thành công