251.7km vẫn gần bên nhau

Quen em 4 năm yêu xa hết 2 năm ❤️ Ct 1800 lần vẫn ở bên nhau?