244.3km vẫn gần bên nhau

Đêm nay trăng sáng như rằm
Xa nhau một chút mà ngỡ trăm năm