208.8km vẫn gần bên nhau

Kỷ niệm tôi sẽ không bao giờ quên là đại dịch covid 19 đã khiến gia đình chúng tôi xa nhau 2 năm trời.