201.4km vẫn gần bên nhau

Dù xa cách mấy không quan trọng mà cái quan trọng nhất là anh mãi là thanh xuân của em