19.2km vẫn gần bên nhau

Dù cách xa về địa lý nhung tình cảm của chung tôi khong bao h cách xa nhau