174.4km vẫn gần bên nhau

Tuy chúng tôi yêu xa, nhưng lúc nào tôi nào tôi cũng được sự quan tâm rất gần. Cuộc gọi mỗi sáng nhắc tôi đi làm, tin nhắn nhắc tôi ăn trưa, tối về chúng tôi call video cho nhau. Cứ như thế trôi qua hai năm, chúng tôi chưa hề giận nhau. ???