16.9km vẫn gần bên nhau

Yêu đủ lâu để yêu xa không còn là khoảng cách ❤️