158.3km vẫn gần bên nhau

Trên hành trình về chung một nhà, có lúc xa, lúc gần. Khoảng cách địa lý thật sự là thử thách cho cả hai, nhưng may mắn đến nay hai trái tim vẫn hòa chung nhịp đập, xa bỗng hóa gần.