14.6km vẫn gần bên nhau

Dù chưa gặp mặt và cũng ở khoảng cách thật xa nhưng dù có thế nào tôi vẫn dõi theo cậu