1210.4km vẫn gần bên nhau

Điện thoại rất đẹp và tôi rất thích nếu được phần quà tuyệt vời này thì tôi sẽ tặng cho cô ấy!