1202.9km vẫn gần bên nhau

dù phải xa cách nhau, không được trò chuyện và vui chơi cùng nhau nhưng qua những bức ảnh lại khiến chúng tôi gần nhau hơn