1138.2km vẫn gần bên nhau

Mặc kệ khoảng cách hay giới tính thì ta vẫn có nhau
Hết dịch sẽ gần nhau thôi
Ai nói yêu nhau qua mạng không bền
401 ngày ❤❤❤