1137.4km vẫn gần bên nhau

Bất luận là khoảng cách bao xa, bất luận là thời gian chúng ta xa nhau bao lâu vì Covid nhưng chúng ta sẽ chờ đợi nhau đến ngày đoàn tụ nhé ông xã.