1081.6km vẫn gần bên nhau

Dú là 1 ở trong truyện 1 ở ngoài truyện thì chúng vẫng ko biết nhau?