105.1km vẫn gần bên nhau

Dù xa cách địa lí nhưng âm nhạc đã khiến em gần anh hơn…