102.7km vẫn gần bên nhau

Mãi mãi yêu nhau dù khoảng cách chúng ta có xa đến máy nhé em ????