0km vẫn gần bên nhau

Dù xa cách địa lí, nhưng chúng ta vẫn mãi là gia đình của nhau.