0km vẫn gần bên nhau

Dù xa cách mấy thì âm nhạc của Anh cũng đã làm em thương Anh, cho chúng ta thành một gia đình Đom Đóm