0km vẫn gần bên nhau

Dù xa cách thế nào, nhớ âm nhạc của Anh, em đã thương Anh, và chúng ta đã trở thành một gia đình.Thương Anh