0km vẫn gần bên nhau

Yêu nhau mấy núi cũng đèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua, ở 2 nơi khác nhau nhưng duyên số đã đưa ta về với nhau, giờ đã thành vợ chồng, mong 2 ta sẽ luôn hạnh phúc