0km vẫn gần bên nhau

Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ và rất thích selfie
2 đứa chơi chạy lòng vòng quanh nhà nhưng bây giờ 2 gia đình đã chuyển xa nhau