0km vẫn gần bên nhau

Dù xa cách như thế nào thì sự yêu thương của em dành cho anh không bao giờ hết