0km vẫn gần bên nhau

Dù cách xa nhau hàng nghìn cây số
Em vẫn bên anh ?