0km vẫn gần bên nhau

?? Việt Nam nhớ ?? Nhật Bản khi nào thì chúng ta gặp lại dù khoảng cách hơi xa nhưng vẫn nhớ về người ❣❣