0km vẫn gần bên nhau

Dù xa cách về mặt địa lí, một người ở Thái Nguyên, một người thì đang làm việc tại Sài Gòn nhưng tình cảm của em dành cho anh thì không thay đổi vẫn to lớn và yêu thương anh thật lòng☺️