0km vẫn gần bên nhau

Là bàn chỉ hướng bắc,
Xong lại chỉ hướng nam.
Em chỉ hướng về anh ,
Thứ khác em không ham