0km vẫn gần bên nhau

Em chấp nhận yêu xa. Là em chấp nhận sự thử thách.
Mong hết dịch em có thể được gặp anh và Ôm anh.
Yêu Anh. Ông Chú của em. 25091991