0km vẫn gần bên nhau

Bọn mình mới yêu nhau được hai tháng thì dịch covid kéo dài đã xa nhau hơn hai tháng