0km vẫn gần bên nhau

Khoảng cách địa lí không thể ngăn cảng bất cứ điều gì cả