0km vẫn gần bên nhau

Hai anh em ở hai tỉnh khác nhau