0km vẫn gần bên nhau

dù chị em tôi xa cách mấy cũng vẫn yêu thương nhau