0km vẫn gần bên nhau

Ở hai đầu nỗi nhớ nghĩa tình đằm thắm hơn phải không anh