0km vẫn gần bên nhau

Vì anh ấy phải đi thực tập và làm việc nên phải xa nhau