0km vẫn gần bên nhau

Xa Gần ngàn cây số nhưng vẫn yêu thương ngập tràn