0km vẫn gần bên nhau

Tôi đang 1 một bác sĩ cô ấy đang là sinh viên ngành y cả hai chúng tôi đều phải xa cách nhau để đi hỗ trợ dập dịch covid , xa nhau 1 khoảng thời gian dài khiến chúng tôi càng thêm nhớ nhau và chân trọng những lúc ở bên nhau nhiều hơn ! Chúng tôi chỉ mong đất nước sớm chiến thắng được đại dịch để có thể quay trở về bên nhau !