0km vẫn gần bên nhau

Khoảng cách không làm ta xa cách vì trái tim luôn ở đúng vị trí của nó.